شرکت تنظیمول

THT ټیم ښه awared چې د کیفیت د ده نه یوازې د پرمختللي وسايل او د کيفيت د کنټرول کړنالرې guranteed، خو هم د ده پرېکړه د یوه enterprise.In THT د ادارې له خوا د، د يوه په بشپړه توګه په امر د مدیریت د سیستم په ښه توګه ترسره کړي له هر THT هر طرزالعمل guaratee رياست welll اداره.
د ويبپاني رول ته د بریالیتوب په یو خوندي، کافی او په اقتصادي توګه د موادو د رسولو THT د ماموریت مرکزي دی. د مشرانو ويبپاني THT د ټیم راولي جامد تجربه او د مشتریانو د يوه کلکه ژمنه.

6259549